خط بیرنگ

کاش خط بیرنگ مرز ها دلیل وسعت فاصله بین ما نمیبود کاش ابتدای خط، انتهای او و درازایش کوتاهتر از یک نقطه میبود کاش من، ما را افاده میکرد.... یا هرگز چنین واژهء نمیبود تا دگر هیچ خط بیرنگی کسی را از کس جدا نمیکرد و من و تو ما میبودیم

فروغ احمد ۰۵.۲۰.۲۰۰۴

/ 0 نظر / 9 بازدید